Assalamu’alaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين- وبه نستعين على امورالدنياوالدين – والصلاةوالسلام على سيدناومولنامحمد- وعلى اله وصحبه اجمعين- ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم- امابعد

Ingkang kinurmatan para alim, ulama, sesepuh pinisepuh.

Ingkang kinurmatan Kepala Desa lan perangkat Desa Pesantren.

Ingkang kinurmatan pengurus Masjid Darut-Tauhid Desa Pesantren.

Para Bapak saha Ibu ingkang kula urmati.

Muslimin walmuslimat rohimakumullah.

Langkung rumiyin mangga kita sesarengan ngaturaken raos puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Awit saking sih kanugrahanipun kita saged sareng-sareng makempal wonten ing masjid ngriki kangge mengeti Isro’ Mi’roj kanti wilujeng raharja mboten wonten alangan satunggal punapa.

Kaping kalihipun Sholawat ugi Salamipun Allah mugi tetep dhateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW lan mugi lumeber dhateng kita minangka umatipun, Amin Allahumma Amin.

Ing kalodhangan punika kula kajibah minangka pranata adicara, mboten sanes badhe ngaturaken rantamaning adicara ingkang sampun kasusun:

Adicara kaping setunggal            : Pambuka

Adicara kaping kalih                   : Waosan ayat-ayat suci Al-Qur’an

Adicara kaping tiga                    : Waosan Sholawat Nabi

Adicara kaping sekawan             : Sambutan-sambutan

Adicara kaping gangsal               : Mauidhoh hasanah pengetan Isro’ Mi’roj

Adicara kaping nem inggih punika : Panutup

Kangge miwiti rantamaning adicara mangga kita sareng-sareng maos surat Ummul Kitab.

Al-Faatihah! ….

Matur nuwun.

Adicara candakipun inggih punika Waosan ayat-ayat suci Al-Qur’an ingkang badhe dipunwaos dening Bpk/Sdr. … dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Adicara kaping tiga Waosan Sholawat Nabi ingkang badhe dipunaturaken dening group rebana … dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Adicara salajengipun Sambutan-sambutan:

Sambutan kaping setunggal saking Panitia Pengetan Isro’ Mi’roj ingkang badhe dipunaturaken dening Bpk/Sdr. … dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Sambutan kaping kalih saking Kepala Desa Pesantren ingkang wekdal sapunika badhe dipunwedaraken dening Bpk/Ibu … dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Adicara ingkang kaping gangsal inggih punika Mauidzoh hasanah pengetan Isro’ Mi’roj Nabi Muhammad SAW. Dene ingkang badhe medar sabda inggih punika Bpk Kyai … dhumateng Bpk Kyai … dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Para rawuh lan para pamiyarsa ingkang kinurmatan, rantamaning adicara sampun kalampah sesarengan. Sapunika kita dumugi dhateng pungkasaning adicara inggih punika Panutup lan badhe dipuntutup ngginakaken donga ingkang badhe dipunpimpin dening Bpk Kyai … dhumateng panjenenganipun dipunsumanggaaken.

Matur nuwun.

Bapak saha Ibu ingkang kula urmati, kula minangka pambiwara mbok menawi anggenipun mbeta rantamaning adicara kirang mranani ing penggalih panjenengan sedaya, mboten sanes kula nyuwun gunging samudra pangapunten ingkang kathah. Wusana saking kula cekap semanten.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Dalam Bahasa Indonesia

Iklan